1. Nghiên cứu & kinh nghiệm
 2. >
 3. Giáo dục Việt Nam

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỀ GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

01:53 | 10/11/2023
aA

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa kiệt xuất, đồng thời là một nhà tư tưởng, nhà giáo lỗi lạc. Người không chỉ trực tiếp giác ngộ, giáo dục, đào tạo những hạt nhân nòng cốt cho Đảng và cách mạng Việt Nam, mà còn mở ra cho dân tộc ta một nền giáo dục mới - nền giáo dục tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục là một lĩnh vực chủ yếu của văn hóa, mà văn hóa cùng với chính trị, kinh tế, xã hội là bốn lĩnh vực quan trọng ngang nhau và tất cả đều chịu sự chi phối của chính trị. Vì vậy, cùng với quá trình đấu tranh chính trị, Người đã trở thành nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam và một trong những mục tiêu đấu tranh chính trị của Người là đem lại cho nhân dân Việt Nam quyền được học hành.

Bác Hồ thăm lớp Bình dân học vụ (Ảnh tư liệu)

Từ năm 1919, trong bản “Yêu sách tám điểm” của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc và nhóm người Việt Nam yêu nước gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị Véc-xây, tại điểm thứ sáu đã nêu rõ “Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ” [1, tr.440]. Xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng, giáo dục là lĩnh vực được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, có giáo dục mới giác ngộ được tinh thần cách mạng của quần chúng, mới phát huy được sức mạnh của nhân tố con người trong cải tạo thế giới. Do đó, sau khi nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng một nền giáo dục thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập yếu tố nền tảng cho mỗi con người, đó là đạo đức. Người đã nhấn mạnh: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền; hiền, dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên” [2, tr.413].

Hồ Chí Minh đề cập đến giáo dục ở nhiều khía cạnh, trong đó nhấn mạnh đến nghề giáo, mà người làm nghề là nhà giáo - những người có vai trò quan trọng, quyết định đến giáo dục. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề giáo thể hiện ở những quan điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, nghề giáo là nghề cao quý, vẻ vang - nghề “trồng người”.

Hồ Chí Minh từng khẳng định: “nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang” [3, tr.403], nghề “trồng người”. Tầm quan trọng của sự nghiệp trồng người được Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” [4, tr.528]. Tư tưởng trên đã được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng quán triệt và tiếp tục phát triển với quan điểm nổi tiếng: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Sự cao quý của nghề giáo biểu hiện ở mục tiêu của nghề và ý nghĩa xã hội mà nghề mang lại, đó là đào tạo ra các thế hệ con người “vừa hồng”, “vừa chuyên”, “đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và Nhân dân ta...” [5, tr.508]. Khác với những nghề khác ở chỗ, nghề giáo không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng lại có liên quan mật thiết đến quá trình ổn định và tạo ra của cải vật chất cho xã hội; đó là tạo ra những lớp người làm ra của cải vật chất cho xã hội. Nếu nghề đó được thực hiện tốt, đúng đường lối giáo dục, đào tạo của Đảng, sẽ tạo ra lớp người có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực hoạt động thực tiễn chất lượng cao, thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại. Khi nghề giáo được quan tâm, đội ngũ giáo viên phát triển, đảm bảo cơ cấu, có chất lượng sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Vì thế, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục... không có giáo dục, không có cán bộ, thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa” [6,tr.378].

Theo Hồ Chí Minh, người làm nghề giáo là người vinh dự nhất, mang trọng trách cao, được xã hội tôn vinh và cần có sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt từ xã hội. Người cho rằng: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh... Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được?” [7, tr.403].

Thứ hai, nghề giáo đặt ra yêu cầu cao về sự tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu thương con người và tính mô phạm.

Người làm nghề giáo, với vị thế xã hội vốn có, thực hiện nhiệm vụ vinh quang, nhưng chỉ có thể làm tốt trên cơ sở sự nhiệt tình, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, tình yêu đất nước thực sự. Theo đó, Hồ Chí Minh yêu cầu, người thầy giáo phải phấn đấu hết mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo Người: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý” [8, tr.378]. Trong nghề giáo, người thầy phải có đạo đức cách mạng, đạo đức của nghề trồng người, nổi lên là: Phải luôn yêu ngành, yêu nghề, yêu thương con người, yêu thương học trò. Hồ Chí Minh cho rằng: yêu nghề xuất phát từ tình cảm yêu thương con người, yêu thương nhân loại và “Phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình, không nên phân biệt bỉ thử các cháu vùng này hay các cháu vùng khác. Cháu nào cũng là con em đại gia đình ta” [9, tr.499].

Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, “Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu” [10, tr.269]. Một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin cả một lớp người. Ngược lại một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo. Theo Hồ Chí Minh: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng, nhuộm xanh thì nó sẽ xanh, nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ, vì vậy sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên và tương lai của thanh niên là tương lai của nước nhà” [11, tr.120].

Thứ ba, nghề giáo đòi hỏi cao về phẩm chất đạo đức và tri thức để giáo viên hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình.

Phẩm chất nhân cách, đạo đức là yếu tố rất quan trọng cần có của nhà giáo, có tác động và ảnh hưởng to lớn đến phẩm chất nhân cách người học. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng” [12, tr.345] và đã là giáo viên thì “phải thật thà yêu nghề” [13, tr.402].

Làm nghề giáo, đi giáo dục con em nhân dân, tất yếu ngoài phẩm chất đạo đức, phải có trình độ, chuyên môn theo từng môn đảm nhiệm. Nhưng chuyên môn đó không phải tự nhiên mà có, cũng không phải “có” một lần là xong, mà phải thường xuyên, kiên trì học tập để không ngừng nâng cao. Người nhắc nhở: "Giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ. Chớ tự túc, tự mãn, cho là giỏi rồi thì dừng lại. Mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, mình tự đào thải trước. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng của mình, cải tạo con em và giúp vào việc cải tạo xã hội” [14, tr.266]. Do đó, Hồ Chí Minh căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kĩ thuật” [15, tr.507].

Về nghề giáo, Hồ Chí Minh còn nhiều lần khẳng định, người giáo viên phải luôn thực hành dân chủ, thật thà đoàn kết, đề cao tự phê bình và phê bình. Người cho rằng: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, cần phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò...” [5, tr.508] 5; “Thầy và trò thật thà đoàn kết và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi” [6, tr.400].

Bác Hồ với cán bộ, giáo viên, học viên Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 25-10-1951. Ảnh Tư liệu

Một là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, sự nhiệt tình, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ nhà giáo Quân đội.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục không chỉ để thực hiện quyền con người, mà giáo dục còn là giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng chính trị. Theo đó, đội ngũ nhà giáo Quân đội phải có nhận thức chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội nói chung và các nhà trường Quân đội nói riêng. Do vậy, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tình hình chính trị quốc tế, khu vực và trong nước; mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của các nhà trường, nhiệm vụ của giảng viên. Coi trọng “giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội” [6, tr.136] cho đội ngũ nhà giáo Quân đội.

Trên cơ sở đó, mỗi nhà giáo nêu cao tinh thần tự giác, tự tu dưỡng phẩm chất nhân cách, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề, luôn có ý thức nuôi dưỡng, phát triển khát vọng, sự đam mê, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, tất cả vì học viên thân yêu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong Quân đội giai đoạn mới. Nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng cho đội ngũ nhà giáo Quân đội cần thường xuyên đổi mới, bám sát đối tượng giảng viên, giáo viên ở từng nhà trường, theo từng chuyên môn, chuyên ngành cụ thể. Qua đó giữ vững, tăng cường bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của nhà giáo Quân đội với nhiệm vụ của các nhà trường, với Tổ quốc và nhân dân. Mỗi nhà giáo Quân đội phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, về năng lực sư phạm để truyền tri thức, truyền cảm hứng cho người học phấn đấu tự học tập, rèn luyện chiếm lĩnh tri thức khoa học.

Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo Quân đội cả về phẩm chất đạo đức, năng lực và kỹ năng sư phạm.

Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đức và tài, trong đó đức là gốc, tài là quan trọng. Người chỉ rõ: “Có tài mà không có đức… thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người” [17, tr.399]. Do vậy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo Quân đội cả về phẩm chất đạo đức và kỹ năng sư phạm là nội dung cơ bản, quan trọng hàng đầu. Theo đó, các nhà trường phải đặc biệt chú trọng rèn luyện, phát triển đạo đức nghề nghiệp, làm cho giảng viên ở các nhà trường Quân đội nhận thức thức rõ vị thế xã hội, vai trò, trách nhiệm của bản thân với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, tích cực tu dưỡng phẩm chất nhân cách, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thực sự mẫu mực, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để học viên học tập, noi theo.

Các nhà trường Quân đội cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ nhà giáo có kiến thức cơ bản, toàn diện, kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học,… Có tình yêu nghề, yêu thương con người, tin vào khả năng của con người, nhất là khả năng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Cùng với sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng của lãnh đạo, chỉ huy các nhà trường, mỗi nhà giáo Quân đội cần tích cực, chủ động phấn đấu tự học tập, rèn luyện, tự đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, yêu mến, gắn bó với nghề, ra sức phấn đấu vì mục tiêu giáo dục, đào tạo nguồn lực có chất lượng cho sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước.

Ba là, thường xuyên quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo Quân đội và tạo môi trường thuận lợi để mỗi nhà giáo tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực.

Các ban, bộ, ngành có liên quan cần có chính sách thu hút, khuyến khích, đãi ngộ thỏa đáng, giúp đội ngũ nhà giáo Quân đội an tâm, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì nghề. Các chính sách đó cần được cụ thể, kịp thời, sát với đặc thù Quân đội, bảo đảm hài hòa giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, qua đó hiện thực hóa chủ trương của Đảng “cải thiện mức sống, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” [18, tr.139].

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi nhà giáo tu dưỡng, học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đây là nội dung quan trọng đã được Hồ Chí Minh chỉ rõ, đó là môi trường “thầy ra thầy, trò ra trò”, phải thực hành đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau… Vì vậy, các nhà trường Quân đội cần xây dựng bầu không khí tích cực ở các cơ quan, khoa giáo viên, thực hiện dân chủ trên tất cả các phương diện, nhất là dân chủ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong công việc, thực hiện tốt các quy chế, quy định của các nhà trường và của từng cơ quan, khoa giáo viên; đồng thời, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở của Chính Phủ đã ban hành. Quá trình xây dựng môi trường văn hóa sư phạm trong các nhà trường Quân đội luôn đi cùng với đấu tranh chống lại các biểu hiện phản văn hóa, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, suy thoái về đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trong từng cán bộ, giảng viên.

Để xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo tu dưỡng, rèn luyện, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các nhà trường Quân đội; chủ động đổi mới, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến đội ngũ giảng viên và học viên; gắn xây dựng môi trường văn hóa sư phạm với các phong trào thi đua xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và Cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội; xây dựng chuẩn mực nhân cách nhà giáo Quân đội; chú trọng việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương nhà giáo Quân đội mẫu mực, tiêu biểu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề giáo có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, là cơ sở lý luận quan trọng để các nhà trường nghiên cứu, quán triệt và vận dụng vào xây dựng đội ngũ nhà giáo, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần thực hiện có hiệu quả định hướng của Đảng: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo… phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài” [19, tr.37] trong các nhà trường Quân đội hiện nay và chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”./.

Tài liệu tham khảo

 1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 440.
 2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 413.
 3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 403.
 4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 528.
 5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 508.
 6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 378.
 7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 403.
 8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 378.
 9. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 499.
 10. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 269.
 11. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 120.
 12. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 345.
 13. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 402.
 14. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 266.
 15. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 507, 508.
 16. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 400.
 17. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 399.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 139.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 37.

Thiếu tướng, PGS,TS ĐẶNG SỸ LỘC

Phó Giám đốc Học viện Chính trị

Ý kiến bạn đọc
TCGCVN - Sáng ngày 05/12/2023 Tại Tỉnh Hoà Bình Liên Hiệp Các Hội Khoa và Kỹ Thuật Việt Nam đã tổ chức Hội Thảo tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023
Ngày 01/12/2023 Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, đến dự Đại hội có đoàn đại biểu Hội CGC VN Nhà giáo Nguyễn Xuân Phương Phó Chủ tịch kiêm TTK Hội CGCVN cùng Ông Đỗ Khánh Tặng UVBTV Trưởng Ban Tuyên huấn và Ông Đoàn Văn Tiến UVBCH Trưởng Ban khoa học và tổ chức sự kiện. Hội Cựu giáo chức Tỉnh Thái Bình, Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Ninh Bình
TCGCVN - Ngày 28-11-2023, những người cộng sản và công nhân thế giới kỷ niệm lần thứ 203 năm ngày sinh của Friedrich Engels, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người bạn chí tình, chí nghĩa của Karl Marx. Tuy có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp của Karl Marx, nhưng Engels chỉ khiêm nhường coi mình là “cây vĩ cầm thứ hai, bên cạnh Marx”.
Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật -Thương Mại – Trung tâm du học nghề quốc tế  tổ chức hội thảo “ Học và định hướng định cư ÚC”với sự hợp tác của tập đoàn Britney&Associates. Đây là hoạt động quảng bá xúc tiến việc tìm hiểu về các chương trình du học nghề ÚC cũng như các chương trình nâng cao tay nghề. Ngoài du học úc nhà trường cũng đã xúc tiến hợp tác du học ở các nước Đức, CANAĐA,HÀN QUỐC...Đây là  sự kiện đáng nhớ. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và di trú Úc.
  (TCGCVN) - Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1, Yết Kiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tạp chí Giáo chức Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho 2 phóng viên (Trần Đình Tuấn, Bùi Trần Công) và cấp đổi Thẻ cho nhà báo Đinh Thị Thu Hiền.
Những năm vừa qua và hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin chính là “chìa khóa” cho sự thay đổi, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Báo chí, một lĩnh vực mà mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên có vai trò là những người lính xung kích trên mặt trận quan trọng đó – mặt trận văn hóa thông tin.
Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Hà Đông, Hà Nội, Trường Liên cấp quốc tế IqSchool đã tổ chức lễ hội “Ngày hội Trăng rằm 2023” cho các lớp học sinh trong nhà trường. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp đầy hào hứng với nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc.
TCGCVN - Hơn 250 năm qua, Truyện Kiều của Nguyễn Du không lúc nào vắng người thưởng thức, Truyện Kiều là tâm điểm của hàng nghìn bài báo, bài nghiên cứu,... việc thể hiện sự trân trọng, ngợi ca, yêu quý Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều đã trở thành hoạt động mang tính văn hóa và được xem như một nếp sống tri thức đẹp, không chỉ với người Việt Nam trong nước mà còn ở đông đảo bạn bè quốc tế. Di cảo của Nguyễn Du đã được lan tỏa qua hàng loạt bản dịch, đến tay bạn đọc khắp các châu lục. Nhân dịp kỷ niệm 203 năm ngày mất của Đại Thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 -16/9/2023), Tạp chí Giáo chức Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Thạc sỹ Bùi Thiên Nga – Chủ tịch hội đồng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
TCGCVN - Giáo dục đóng vai trò là nền tảng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục bắt buộc là mọi công dân trong độ tuổi phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định. Giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học là giai đoạn của quá trình đó. Phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi là một trong những điều kiện cơ bản để  thực hiện quyền bình đẳng dân tộc, vùng miền. Bài viết này trình bày một số đặc điểm cơ bản, thực trạng, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
(TCGCVN) - Ngày 30/8/2023, 84Soft và Vinalink đã chính thức ký kết hợp tác để phân phối giải pháp SiA GPT và hợp tác phát triển sản phẩm số đầy tiềm năng. Lễ ký kết hợp tác diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ thông tin và Digital Marketing.
Lời tòa soạn           Năm 1965, UNESCO đã quyết định chọn ngày 8/9 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa mù chữ. Ngày này được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 1966 với mục đích nhằm nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phổ cập giáo dục cho công dân, cộng đồng và toàn xã hội.           Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niện ngày Quốc tế xóa mù chữ, Tạp chí giáo chức Việt Nam trân trọng giới thiệu “Dự án Xóa mù chữ với phương pháp tiếp cận Reflect ở Việt Nam”.
Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) là tổ chức được thành lập để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giúp đỡ về các mặt như: chăm sóc y tế, phục hồi dinh dưỡng, cơ hội học tập, đào tạo nghề và việc làm. Với mong muốn hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của mỗi đứa trẻ, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, CNCF đã và đang mang đến những chương trình thiết thực về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục. Bên cạnh đó, CNCF còn chú trọng đến việc phát triển cộng đồng để hỗ trợ tối đa cho trẻ em.
Mới đây, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh THPT vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
(TCGCVN) - “Hát giữa trùng khơi - Hát về tình yêu biển đảo, người lính và Album đặc sắc về Trường Sa thân yêu” là món quà âm nhạc mà ca sĩ Đỗ Tố Hoa và ekip muốn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, những người đã nằm lại trong lòng biển cả trùng khơi để giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
TCGCVN - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành, học sinh tựu trường vào ngày 28/8/2023 (riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8). Lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt vào 7h30 ngày 5/9/2023. Tại các trường học trong toàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường rất khẩn trương và cơ bản đã hoàn tất.
TCGCVN – Theo thông báo của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, GS.TS Trần Hồng Quân đã từ trần vào đầu giờ chiều ngày 25/8 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175, TPHCM.
(TCGCVN) - Lịch sử là môn học từng khiến nhiều thí sinh cảm thấy “nhàm chán” khi học và “lo ngại” khi đi thi. Chuyên ngành Sư phạm Lịch sử trước đây vốn “yếu thế” so với các chuyên ngành đào tạo khác ở các trường Sư phạm. Tuy nhiên, kỳ tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành này bất ngờ trở nên “cao ngất ngưởng” ở nhiều trường sư phạm
(TCGCVN) - Ngày nay, giới trẻ được sống và học tập trong môi trường hiện đại, được trang bị đầy đủ, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị hỗ trợ. Trong điều kiện như vậy, các bạn trẻ dễ dàng có công cụ học tập và phát triển bản thân. Nhiều em không chỉ giành được những thành tích đáng tự hào, mà còn sẵn sàng lan tỏa thành công ấy tới các bạn học sinh, sinh viên khác. Đỗ Viết Dương - Lớp chuyên Sử, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là một học trò như thế.
Từ năm 2000 trở về sau, một số cựu giáo chức và cán bộ nghỉ hưu Thanh Hoá như cụ Võ Hồng Phi, cụ Quách Lục Kinh, cụ Hương Nao. . .được sự giúp đỡ về học thuật của PGS Trần Nghĩa Viện trưởng Viện Hán Nôm, GS Hà Văn Tấn Viện trưởng Viện khảo cổ học, GS Phan Huy Lê Chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN, cụ Lê Văn Uông nhà Hán Nôm học Thanh Hoá.. . .đã tự nguyện cộng tác cùng nhau khảo sát, nghiên cứu những bút tích Hán Nôm hiện còn ở Thanh Hoá
Thực hiện điều lệ Hội Cựu Giáo chức Việt Nam (Sửa đổi) đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 21/9/2010. Thường trực Trung Ương Hội xây dựng kế hoạch chuanaqr bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CGC Việt Nam làm thứ V
Sau một thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My chính thức khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Buổi khai trương “Beauty & More” đã được dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng. Dự án kinh doanh này còn góp phần vào phát triển giáo dục và nhận thức đúng đắn trong lĩnh vực làm đẹp.
Hội nghị do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và UBVHGD Quốc hội khóa XV tổ chức tại Hà Nội, ngày 2/8/2023. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQVN, Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm UBVHGD Quốc hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sư phạm đến từ nhiều cơ quan khoa học, Viện nghiên cứu, Hội Khoa học,… tại Hà Nội.
Ngày 28/7/2023, tại trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty cổ phần CSuppoter phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc triển khai thí điểm đề án “Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực nói tiếng Anh cho học sinh”.
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nhân lực trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong những năm qua, công tác GDNN ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước chú ý, tạo điều kiện phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn có những điểm nghẽn cần được nhận thức và khắc phục.
Giáo dục nghề nghiệp là vấn đề đang có tính thời sự cả về lý luận và thực tiễn. Những năm gần đây có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về GDNN dưới các góc độ tiếp cận khác nhau. Trong thực tiễn, mặc dù các hoạt động đổi mới GDNN diễn ra rất quyết liệt nhưng hệ thống GDNN ở nước ta vẫn chậm phát triển, quy mô nhỏ lẻ, hoạt động chia cắt. Kết quả đào tạo nghề của các cơ sở GDNN nhìn chung còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, chưa gắn kết với các doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Những khó khăn, bất cập trong tổ chức đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giải pháp khắc phục”. Mục đích hội thảo nhằm phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn GDNN, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng ra quyết định điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn, tạo cơ hội cho GDNN phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của doanh nghiệp và của thị trường lao động.
CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Sáng nay, 18/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sau đây, Tạp chí Giáo chức Việt Nam xin cung cấp những cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác:
Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phổ cập giáo dục. Năm 2010, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, cùng với nhiều yếu kém được chỉ ra, Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 “về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh  sau trung học cơ sở”. Năm 2021, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, một đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị đã được thực hiện. Bài viết này tổng quan lại các kết quả thực hiện phổ cập giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW và đề xuất một số giải pháp tiếp theo cho thực hiện giáo dục bắt buộc với giáo dục tiểu học.
Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2023, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức khai giảng lớp Tiếng Anh PTE du học Úc khóa 1.
Những học trò tuổi 18 đứng giữa sân trường trong ngày lễ trưởng thành nói lời tri ân “cha mẹ cho con hình hài, thầy cô cho con tri thức” với những bài thơ, câu hát thay lời muốn nói. Đáp lại, là những lời dặn dò ân cần của thầy cô. Thật xúc động biết bao…
Trong bối cảnh số học sinh không đến trường ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân, ví dụ như yếu tố gia đình và đại dịch COVID-19. Chính phủ Nhật Bản đang đánh giá các biện pháp phù hợp hơn với trẻ nhỏ