1. Nghiên cứu & kinh nghiệm
  2. >
  3. Giáo dục Việt Nam

QUAN ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

09:01 | 12/05/2024
aA

TCGCVN - Quan điểm phương pháp luận có chức năng thế giới quan và nhận thức luận trong quá trình nghiên cứu. Chức năng thế giới quan được thể hiện ở hệ thống quan điểm có tính chất nguyên tắc để chỉ đạo hoạt động nghiên cứu của nhà khoa học đi đúng hướng, mang lại hiệu quả cao. Chức năng nhận thức luận thể hiện ở hệ thống phương pháp nhận thức, khám phá đối tượng nghiên cứu. Nó chỉ ra cách thức tiếp cận và lôgíc nhận thức đối tượng nghiên cứu. Chức năng thế giới quan và chức năng nhận thức luận luôn có mối liên hệ mật thiết, thống nhất với nhau, hỗ trợ cho nhau, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học đạt được chất lượng, hiệu quả thiết thực.

 

 

Vai trò của quan điểm phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

Quan điểm phương pháp luận xác định hai vấn đề quan trọng trong nghiên cứu khoa học.

Một là, xác định lập trường xuất phát có tính chất lý luận đối với việc nghiên cứu, xác định thế giới quan và định hướng quá trình tư duy khoa học giúp cho người nghiên cứu tiếp cận đối tượng trên cơ sở lý luận nào, học thuyết nào, tránh được những sai lầm về lý luận trong quá trình nghiên cứu. Thực tiễn nghiên cứu khoa học cho thấy, cùng là một sự vật, hiện tượng khách quan nhưng đứng trên quan điểm phương pháp luận khác nhau sẽ có cách giải thích và xem xét khác nhau.

Hai là, định hướng cho người nghiên cứu cách thức tiếp cận tổng quát đối tượng nghiên cứu; tiếp cận đối tượng nghiên cứu bằng cách nào, theo con đường nào. Quan điểm phương pháp luận quy định việc lựa chọn, sử dụng phương pháp nghiên cứu, chỉ ra con đường, biện pháp nhận thức đối tượng một cách tốt nhất. Tách ở đối tượng cái cần nghiên cứu để dẫn tới một ý tưởng khoa học nào đó.

Tóm lại, quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, trong nghiên cứu không những phải dựa trên một nền tảng lý luận khoa học nhất quán mà còn phải đứng trên một lập trường quan điểm chính trị vững vàng. Sau khi xác định được đối tượng nghiên cứu, phương pháp tiếp cận đối tượng có ý nghĩa quyết định kết quả nghiên cứu.

Các cấp độ phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học bao gồm hệ thống các quan điểm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều cấp độ khác nhau. Trong lịch sử phát triển của khoa học, người ta đã tìm ra nhiều cách phân loại phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học. Xét trong mối quan hệ giữa phương pháp luận với phương pháp, người ta thường chia thành ba cấp độ: phương pháp luận, phương pháp hệ, phương pháp cụ thể. Một cách phân loại tương đối phổ biến hiện nay là dựa trên phạm vi ứng dụng. Theo cách phân loại này, quan điểm phương pháp luận có ba cấp độ sau đây:

Một là, quan điểm phương pháp luận triết học. Đó là những quan điểm phương pháp luận chung, phổ biến chỉ dẫn hoạt động nhận thức đối với tất cả các lĩnh vực khoa học. Quan điểm phương pháp luận triết học là những quan điểm được rút ra từ phép biện chứng duy vật, từ nhận thức luận và lôgíc biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Quan điểm phương pháp luận triết học là cơ sở xuất phát cho các quan điểm phương pháp luận chuyên ngành và nhóm ngành.

Hai là, quan điểm phương pháp luận chung cho một nhóm ngành hay một số lĩnh vực khoa học. Đó là những quan điểm phương pháp luận chỉ dẫn hoạt động nhận thức chung đối với một số bộ môn khoa học nhất định. Chẳng hạn, có các quan điểm phương pháp luận chung trong nghiên cứu các môn khoa học xã hội và nhân văn; có các quan điểm phương pháp luận chung cho các môn khoa học tự nhiên và có các quan điểm phương pháp luận chung cho các môn khoa học quân sự. Quan điểm phương pháp luận chung cho một nhóm ngành còn được gọi là quan điểm phương pháp luận riêng rộng. Chúng không vạch ra con đường chung, phổ biến cho sự vận động của nhận thức đến chân lý hoàn toàn, mà chỉ là công cụ để nghiên cứu một số thuộc tính, mặt, quan hệ của thế giới khách quan mà thôi.    

Ba là, quan điểm phương pháp luận riêng. Đó là những quan điểm phương pháp luận chỉ dẫn hoạt động nhận thức riêng đối với một bộ môn hoặc một chuyên ngành khoa học cụ thể. Chẳng hạn, quan điểm phương pháp luận dạy học chỉ áp dụng trong lĩnh vực dạy học, quan điểm phương pháp luận toán học chỉ áp dụng trong lĩnh vực toán học. Mỗi bộ môn khoa học cụ thể vừa chịu sự chỉ dẫn của các quan điểm phương pháp luận triết học chung và các quan điểm phương pháp luận của nhóm ngành, vừa chịu sự chỉ dẫn của các quan điểm phương pháp luận riêng của bản thân môn khoa học đó.

Mối quan hệ qua lại và sự tương tác giữa ba cấp độ phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học phản ánh mối quan hệ và tác động qua lại giữa ba phạm trù triết học: cái chung, cái riêng và cái đặc thù. Trong sự vận động, phát triển của các phương pháp nhận thức thế giới khách quan, các cấp độ phương pháp luận luôn có xu thế thâm nhập vào nhau, chuyển hoá lẫn nhau từ cấp này sang cấp khác. Xét đến cùng, các quan điểm phương pháp luận chung chỉ có thể phát huy được tác dụng khi nó được thâm nhập vào một bộ môn hay một chuyên ngành khoa học cụ thể.

Quan điểm phương pháp luận duy vật biện chứng trong nghiên cứu khoa học

Đây là một quan điểm phương pháp luận triết học trong nghiên cứu khoa học. Theo quan điểm này, phép biện chứng duy vật là cơ sở chung của mọi nhận thức  khoa học. Quan điểm này giúp người nghiên cứu giải quyết hai vấn đề quan trọng trong nghiên cứu khoa học là xác định rõ lập trường quan điểm triết học trong nghiên cứu khoa học và cách thức giải quyết các vấn đề nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận triết học duy vật biện chứng.  

Quan điểm phương pháp luận chung nhất, phổ biến nhất trong nghiên cứu khoa học là quan điểm triết học. Bởi vì, triết học là bộ phận quan trọng nhất của thế giới quan, mà thế giới quan lại tạo nên phần quan trọng nhất trong nội dung của phương pháp luận. Các quan điểm triết học là cơ sở để nghiên cứu và xây dựng căn cứ lý luận cho các loại phương pháp nhận thức chung nhất.

Thực chất của quan điểm này là sử dụng hệ thống những luận điểm triết học duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin làm cơ sở lý luận định hướng chung cho toàn bộ quá trình nghiên cứu. Nội dung của quan điểm này chỉ ra rằng, trong thời đại ngày nay triết học Mác - Lênin là cơ sở phương pháp luận phổ biến khoa học duy nhất, đáp ứng được đầy đủ nhất những yêu cầu của nghiên cứu khoa học hiện đại. Bởi vì triết học Mác - Lênin được xây dựng và được khái quát từ những thành tựu của khoa học và của thực tiễn, nó vạch ra những quy luật phát triển chung nhất của thế giới, và do đó, nó vũ trang cho nhà nghiên cứu phương pháp đúng đắn nhất để nhận thức và cải tạo hiện thực.

Triết học Mác - Lênin với những quan điểm lý luận duy vật biện chứng đã trở thành cơ sở phương pháp luận triết học của mọi khoa học, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Ph.Ăngghen đã viết: "Chính phép biện chứng là một hình thức tư duy quan trọng nhất đối với khoa học tự nhiên, bởi vì chỉ có nó mới có thể là cái tương đồng và do đó mới đem lại phương pháp giải thích những quá trình phát triển diễn ra trong giới tự nhiên, giải thích những mối quan hệ chung, những bước quá độ từ một lĩnh vực nghiên cứu này sang một lĩnh vực nghiên cứu khác... Chỉ có phép biện chứng mới có thể giúp cho khoa học tự nhiên thoát ra khỏi những khó khăn về lý luận"[1, tr. 488, 489].

Triết học Mác - Lênin vũ trang cho các nhà khoa học một phương pháp nhận thức đúng đắn duy nhất. Chỉ có triết học Mác - Lênin mới xác định đúng được khuynh hướng của khoa học, chỉ ra được về đại thể phương hướng đúng đắn của sự tìm tòi khoa học trong mỗi lĩnh vực, hiện tượng nhất định, vạch ra được các hình thức và các phương pháp làm phong phú nó bằng các kết quả mới. Triết học Mác - Lênin mới thực sự là phương pháp luận phổ biến duy nhất đúng đắn của khoa học hiện đại.

Cơ sở phương pháp luận triết học trong nghiên cứu khoa học hiện đại là toàn bộ triết học Mác - Lênin, bao gồm những vấn đề cơ bản như sau:

Những luận điểm chung nhất của triết học Mác -  Lênin về tự nhiên, xã hội, tư duy. Đó là những luận điểm về biện chứng của tự nhiên, về quy luật phát triển của xã hội, về con người trong triết học, về lý luận nhận thức, về tư duy và lôgíc. Những luận điểm này chỉ ra cho các nhà khoa học quy luật chung nhất của thế giới khách quan, của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Những nguyên lý cơ bản của phép duy vật biện chứng. Đó là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về tính phát triển của thế giới. Các nguyên lý này chỉ ra cho các nhà khoa học về tính vô hạn của thế giới, tính hữu hạn của các sự kiện, hiện tượng cụ thể và mối quan hệ phức tạp của chúng. Các nguyên lý này cũng chỉ ra cho nhà khoa học rằng, mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng và đều có xu hướng phát triển.

Những quy luật, các cặp phạm trù của phép biện chứng. Những quy luật và các cặp phạm trù này đã chỉ ra nguồn gốc, động lực, con đường, xu hướng phát triển của thế giới khách quan, giúp cho nhà khoa học biết cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu đảm bảo tính khoa học, khách quan.

Quan điểm phương pháp luận duy vật biện chứng đặt ra cho hoạt động nghiên cứu khoa học những yêu cầu chung như sau:

- Trong quá trình nghiên cứu, nhà khoa học phải xác định rõ cơ sở triết học của vấn đề nghiên cứu. Thành phần quan trọng nhất tạo nên cơ sở phương pháp luận của vấn đề nghiên cứu là triết học. Việc xác định cơ sở phương pháp luận của vấn đề nghiên cứu, trước hết là xác định cơ sở triết học của vấn đề nghiên cứu đó. Bất kỳ một sự nghiên cứu khoa học nào cũng phải dựa trên một cơ sở triết học nhất định. Để nghiên cứu một đề tài khoa học, người nghiên cứu phải xác định được cơ sở triết học để tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phải xem xét, nhận thức đối tượng nghiên cứu theo một trục lý luận triết học nhất quán.

Trong thời đại ngày nay, mọi nghiên cứu khoa học muốn đạt đến chân lý khách quan phải dựa trên cơ sở phương pháp luận triết học Mác - Lênin. Cơ sở phương pháp luận triết học trong nghiên cứu khoa học hiện đại là toàn bộ triết học Mác - Lênin chứ không phải chỉ là lý luận nhận thức, lôgic học hay một bộ phận nào đó của triết học. Tuy nhiên, trong đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân quan trọng nhất. Các quan điểm, nguyên lý, các quy luật và các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng là một cơ sở lý luận rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học chỉ có đứng trên lập trường duy vật biện chứng để nghiên cứu thế giới mới có thể đạt đến chân lý khách quan.

- Nhà khoa học phải dựa trên quan điểm phương pháp luận triết học để xác định cơ sở lý luận chính trị của vấn đề nghiên cứu. Quan điểm lý luận chính trị là một thành phần quan trọng tạo nên cơ sở phương pháp luận của vấn đề nghiên cứu. Trong nghiên cứu khoa học phải đảm bảo sự thống nhất giữa các quan điểm phương pháp luận triết học với các quan điểm chính trị. Người nghiên cứu phải dựa trên quan điểm phương pháp luận triết học để xác định lập trường xuất phát có tính chất lý luận đối với việc nghiên cứu, xác định thế giới quan và định hướng quá trình tư duy khoa học. Quan điểm phương pháp luận triết học chi phối quan điểm chính trị của chủ thể nghiên cứu. Bởi vì, mỗi chế độ xã hội đều có quan điểm chính trị riêng được xây dựng dựa trên một cơ sở triết học nhất định. Như vậy, trong khi đứng trên quan điểm phương pháp luận triết học để tiếp cận đối tượng nghiên cứu, người nghiên cứu cũng đồng thời đứng trên quan điểm chính trị của một chế độ xã hội nhất định. Các đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện nay phải dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhà khoa học phải dựa trên quan điểm phương pháp luận triết học để xây dựng và phát triển cơ sở lý luận chuyên ngành của vấn đề nghiên cứu. Những phạm trù, khái niệm, lý thuyết khoa học chuyên ngành là một thành phần quan trọng tạo nên cơ sở phương pháp luận của vấn đề nghiên cứu. Trong nghiên cứu khoa học phải dựa trên các quan điểm phương pháp luận triết học để phát triển lý luận của vấn đề nghiên cứu. Các quan điểm triết học thâm nhập vào các bộ môn khoa học, tạo cơ sở cho các bộ môn khoa học phát triển lý luận, tạo ra các phạm trù, các khái niệm, các lý thuyết khoa học mới. Chính các phạm trù, khái niệm và lý thuyết khoa học của bộ môn khoa học đó lại trở thành cơ sở phương pháp luận cho vấn đề nghiên cứu.

 Quan điểm này đòi hỏi trong khi xem xét, đánh giá một đề tài khoa học, phải xác định rõ vấn đề nghiên cứu đó đã được tác giả dựa trên nền tảng triết học nào và bản thân chúng ta đang đứng trên cơ sở triết học nào để xem xét, đánh giá đề tài khoa học đó. Chẳng hạn, khi nghiên cứu tư tưởng giáo dục của Khổng Tử, nhà nghiên cứu phải chỉ rõ cơ sở triết học trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử. Dựa trên cơ sở triết học đó để chỉ ra cơ sở chính trị, xã hội trong tư tưởng giáo dục của Ông. Một sự xem xét, đánh giá như vậy đã mang tính biện chứng, khách quan của vấn đề nghiên cứu theo quan điểm phương pháp luận triết học Mác - Lênin.

- Nhà khoa học phải dựa trên quan điểm phương pháp luận triết học để lựa chọn, sử dụng các phương pháp nghiên cứu đối tượng. Quan điểm phương pháp luận triết học duy vật biện chứng không chỉ định hướng cho người nghiên cứu trong quá trình tìm ra các phương pháp nghiên cứu đối tượng mà còn định hướng ngay cả trong quá trình vận dụng các phương pháp đó. Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phải được thực hiện dựa trên sự phân tích những đặc điểm triết học của phương pháp.

Tuy nhiên, quan điểm phương pháp luận triết học chỉ là những quan điểm chung nhất về các phương pháp, làm căn cứ lý luận cho các loại phương pháp nhận thức đối tượng nghiên cứu cụ thể. Quan điểm phương pháp luận triết học không đồng nhất với phương pháp triết học hoặc phương pháp nghiên cứu của một bộ môn khoa học cụ thể. Triết học Mác - Lênin không phải là vạn năng chứa sẵn mọi cách giải quyết cụ thể cho tất cả mọi vấn đề cụ thể của khoa học cũng như của đời sống.

Tóm lại, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học muốn đạt tới đỉnh cao của sự sáng tạo thì nhất thiết phải đứng trên một cơ sở phương pháp luận triết học nhất quán. Trong thời đại ngày nay, mọi nghiên cứu khoa học muốn đạt đến chân lý khách quan phải dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của triết học Mác - Lênin.

Tài liệu tham khảo

[1]. C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2004, T. 20, tr. 488, 489.

[2]. Vũ Cao Đàm (1999), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[3]. Dobrov.G.M (1996), Khoa học về khoa học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[4]. Lê Tử Thành (1995), Logic học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Trẻ, Hà Nội

[5]. Trần Đình Tuấn (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

 

 

PGS.TS Trần Đình Tuấn

Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục

Ý kiến bạn đọc
Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng tri ân các nhà giáo, vừa qua THCS-THPT Newton long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” nhằm tôn vinh những thầy giáo, cô giáo đang từng ngày từng giờ say sưa trên bục giảng để cống hiến to lớn cho sự nghiệp trồng người.
Khi nói về công lao của những thầy, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục miền núi Nghệ An, không thể không nói đến cố Nhà giáo Ưu tú Lô Xuân Minh – cố Hiệu trưởng Trường THSP Miền núi Nghệ An.
Hằng năm, cứ vào mùa khai trường, vào những ngày của tháng 11, trong tâm trí tôi lại sống dậy mạnh mẽ những kỉ niệm vui buồn, sâu sắc của một thuở đi dạy học nhiều gian nan vất vả, nhiều khó khăn và thương nhớ. Với tôi, tình cảm tôn sư trọng đạo, đạo lí tôn sư trọng đạo luôn luôn âm thầm, sâu lắng nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và cao cả. Xin chia sẻ đôi điều về những ngày thương khó của một thuở đi dạy học như là sự tri ân đối với nghề nghiệp cao quý mà mình đã mang duyên nợ suốt cả cuộc đời. Và, cũng từ những ngày dạy học thương khó đó rút ra được những suy ngẫm sâu sắc về truyền thống tôn sư trọng đạo trong dòng chảy văn hóa Việt.                           
Ngày 03/11/ 2022 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Ngày 01/11/2022 Hội Cựu Giáo chức Học viện Ngân Hàng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022 -2027tại hội trường lớn Học viện Ngân hàng. Dự Đại hội có 158/235 hội viên đã được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách mời đại diện cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Lãnh đạo Học viện Ngân Hàng.  
GCVN: Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học được tổ chức thường niên là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THCS.
Dạy học trực tuyến là phương thức dạy học từ xa với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, người dạy và người học thực hiện các hoạt động tương tác với nhau thông qua màn hình ảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ dạy học theo chương trình, kế hoạch đã xác định. Cơ sở khoa học của dạy học trực tuyến là các luận điểm triết học duy vật biện chứng về quy luật nhận thức của người học và những thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học hiện đại. Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Kính lễ với người thầy là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt ta. Từ xa xưa người Việt hầu như ai từng đi học cũng đều thuộc câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Yêu kính thầy cô, quý trọng tri thức và vì thế vị trí của người thầy luôn được đặt rất cao trong nấc thang xã hội. Theo đà phát triển của xã hội, một số quan niệm không còn phù hợp trong xã hội hiện đại; trong đó liên quan đến môi trường giáo dục, người học có thêm nhiều phương thức, tự do hơn trong học tập. Vai trò, vị thế của người thầy và quan hệ giữa thầy cô với học sinh, với cha mẹ học sinh cũng có những thay đổi. Giáo dục không còn đơn thuần một chiều, thụ động.
Hệ thống giáo dục 4.0 áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, trên 3 ứng dụng: Một là, sử dụng các thiết bị thông minh để hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo. Hai là, tổ chức các khóa học trực tuyến thông qua mạng Internet. Ba là, ứng dụng sáng tạo mở, kết hợp người học và máy tính để thực hiện các nhiệm vụ học tập sáng tạo.
Sáng ngày 18/10/2022, chương trình Báo cáo Dự án “Văn học sáng tạo” mùa 2 của thầy và trò trường TH - THCS Pascal (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các bạn học sinh với diễn xuất ấn tượng đã mang tới buổi báo cáo những tiểu phẩm sân khấu hóa đặc sắc được lấy cảm hứng từ các bài thơ, trường ca của nhà thơ Trần Đăng Khoa  và tái hiện lại trên sân khấu. Bên cạnh đó, các bạn học sinh đã cùng tham gia hoạt động trải nghiệm trưng bày, trao đổi sách vô cùng thú vị và bổ ích.
Đam mê công nghệ thông tin thôi thúc Nguyễn Văn Hiệp xin nghỉ việc, dành toàn thời gian học lập trình online ở tuổi 25 và chuyển nghề sau ba tháng.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả, sáng 11/10/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ chức Lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị.
GD&TĐ - Hàng loạt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học đã được ngành giáo dục Lào Cai đưa ra để các nhà trường triển khai, tháo gỡ.
GD&TĐ - Giờ dạy có sự hài hòa giữa lý thuyết, bài tập, thực hành để học sinh nắm vững nội dung cốt lõi nhưng không được cắt xén hay giảm tiết môn học.
Điện ảnh là ngành được xác định là tiên phong trong công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Làm sao để Điện ảnh phát triển, thực sự đem lại GDP, quảng bá văn hóa con người Việt Nam ra thế giới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Điện ảnh để làm rõ hơn vấn đề này.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc mới đây cho biết nhạc hội văn hóa đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm K Expo Vietnam 2022 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội, mở màn cho sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Văn hóa giao thông có lẽ là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến từ người tham gia giao thông cho đến các bạn học sinh khi còn ngồi ghế của nhà trường. Nhưng để hiểu văn hóa giao thông là gì? Và tham gia như thế nào để thể hiện sự văn hóa thì không phải ai cũng nắm rõ được. Hãy cùng Anycar tìm hiểu rõ vấn đề này qua bài viết này nhé!
(DNTO) - Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thành công trong chiến lược chuyển đổi số bởi rất nhiều nguyên nhân. Nhiều doanh nghiệp cho biết hiện tiến trình chuyển đổi số đang rất chậm do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực và cả đơn vị cung cấp giải pháp.
(DNTO) - Tuần qua, bộ 3 cổ phiếu thép “đình đám” là CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG (+10,5%), Công ty Cổ phần Thép Nam Kim NKG (+14.9%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG (+19,9%), đều ghi nhận mức tăng khá ấn tượng.
GD&TĐ - Nếu nhiễm lại một tuýp virus dengue khác, bệnh nhân có thể bị nặng hơn, dễ trở thành sốt xuất huyết dengue hoặc sốc dengue.
GD&TĐ - Chào mừng 92 năm ngày phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải kéo co cho nữ công nhân với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
GD&TĐ - Một siêu thị Điện Máy Xanh ở TP. Đà Nẵng đã bị mất 130 chiếc điện thoại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng khi cho người dân vào tránh lụt đêm 14/10.
GD&TĐ - Đầu năm 2022, khoảng 75% trường học ở Mỹ yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi học trực tiếp, theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Giáo dục quốc gia. Đến trước khi nghỉ hè, con số này giảm xuống 15%.
GD&TĐ - Trường ĐH Oxford, Anh, tiếp tục đứng đầu danh sách trường đại học thế giới năm 2023 của THE trong 7 năm liên tiếp.
GD&TĐ -Tại Hàn Quốc, chương trình giáo dục phổ thông không tổ chức dạy thể dục cho học sinh lớp 1 và lớp 2, những năm đầu tiểu học.
GD&TĐ - Nhiều gia đình khó khăn tại Indonesia buộc phải cho con nghỉ học do không đủ khả năng chi trả học phí.
GD&TĐ - Trung Quốc đang cần hàng triệu công nhân lành nghề để duy trì hoạt động của nền kinh tế như thợ sửa ô tô, chữa điện lạnh, kỹ thuật viên máy tính… Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp nước này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khiến nền kinh tế của họ không đủ khả năng để thay thế hàng triệu người có tay nghề cao sắp nghỉ hưu trong bối cảnh dân số già và lực lượng lao động bị thu hẹp.
20 năm qua đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của cá nhân hoặc tập thể các nhà giáo dục, các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT nước nhà. Có thể kể một số kiến nghị chính sau đây: Kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cuối năm 1996(2), 2000(3), 2005(4); Kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004-2006(5); Kiến nghị của 24 GS và nhà khoa học trong và ngoài nước do GS Hoàng Tụy chủ biên năm 2004(6); Đề án kiến nghị của nhóm trí thức người Việt ở nước ngoài do GS Vũ Quang Việt chủ biên năm 2005(7); Báo cáo “lựa chọn thành công” trong đó có một phần đánh giá về GD-ĐT của nhóm GS và chuyên gia thuộc trường Đại học Harvard trình trực tiếp thủ tướng cuối năm 2007(8); Kiến nghị của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm 2008(9); Riêng mảng cơ cấu hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống dạy nghề nói riêng có kiến nghị năm 2011(10) của Đặng Danh Ánh và một số kiến nghị của 30 nhà khoa học trong và ngoài nước đã được in thành sách năm 2007(11).
GD&TĐ -Từ năm học 2022 - 2023, Bộ Giáo dục Bờ Biển Ngà ban hành quy định học sinh có điểm trung bình năm học dưới 8,5 trên thang điểm 10 sẽ bị đuổi học.