1. Nghiên cứu & kinh nghiệm
  2. >
  3. Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KHÓ KHĂN BẤT CẬP TRONG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

09:24 | 22/07/2023
aA

NHỮNG KHÓ KHĂN BẤT CẬP TRONG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nhân lực trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong những năm qua, công tác GDNN ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước chú ý, tạo điều kiện phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn có những điểm nghẽn cần được nhận thức và khắc phục.

 

Ảnh các đại biểu tham dự hội thảo

1. Mạng lưới cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp

Tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8/2016, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về GDNN. Theo đó, từ ngày 01/01/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chính thức tiếp nhận chuyển giao công tác QLNN về GDNN, tiếp nhận toàn bộ trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng từ Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Đến nay, sau gần 6 năm chuyển giao, bộ máy QLNN về GDNN đã được kiện toàn từ trung ương tới địa phương. Việc quản lý được thực hiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương và tăng tính tự chủ, đi đôi với tự chịu trách nhiệm của cơ sở GDNN. Khi tiếp nhận, hệ thống GDNN có 1.989 cơ sở (gồm: 409 trường cao đẳng, 583 trường trung cấp và 997 trung tâm GDNN), đến cuối năm 2018, đã giảm xuống còn 1.954 cơ sở (bao gồm 394 trường cao đẳng, 515 trường trung cấp và 1.045 trung tâm GDNN). Tính đến tháng 6/2019, qua công tác quy hoạch, sắp xếp lại, cả nước còn 1.917 cơ sở GDNN, trong đó có 400 trường cao đẳng, 492 trường trung cấp, 1.025 trung tâm GDNN, giảm 37 cơ sở so với năm [1]. Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng trên thực tế, mạng lưới cơ sở GDNN vẫn còn bất cập về phân bố giữa các vùng, miền, ngành nghề, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo của nhiều trường còn nhỏ. Các cơ sở GDNN tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Các vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc là những vùng có ít các cơ sở GDNN, chủ yếu là các cơ sở GDNN phục vụ cho đào tạo nghề ngắn hạn, còn các trường cao đẳng và trung cấp có số lượng rất ít.

2. Đội ngũ giảng dạy

Tính đến hết tháng 12/2018, cả nước có tổng số 86.350 nhà giáo trong các cơ sở GDNN (trong đó có: 37.826 nhà giáo, giáo viên tại các trường cao đẳng, 18.198 nhà giáo tại các trường trung cấp và 15.481 nhà giáo tại các trung tâm GDNN) và có gần 14.845 nhà giáo thuộc các cơ sở khác có tham gia hoạt động GDNN. Ngoài ra, còn hàng ngàn người làm công tác đào tạo nghề ở các lớp đào tạo nghề thuộc doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các chương trình, đề án về đào tạo nghề nghiệp.

Đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở GDNN tăng nhanh và từng bước đạt chuẩn. Hiện nay, tổng số cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp là 1559 người, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 19.189 người; gần 45% số cán bộ quản lý các cơ sở GDNN đã qua đào tạo, bồi dưỡng về quản lý về GDNN cả trong nước và nước ngoài.

3. Công tác tuyển sinh

Bảng 1. Kết quả tuyển sinh từ 2016 - 2018

Trình độ

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Tông cộng

2,074,667

2,204,400

2,210,000

Trình độ cao đẳng

91,559

230,400

219,800

Trình độ trung cấp

147,096

310,000

325,200

Cộng TC, CĐ

238,655

540,400

545,000

Sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác

1,836,012

1,664,000

1,665,000

Nguồn: Chuyên trang giáo dục nghề nghiệp (gdnn.edu.vn)

Cơ cấu trình độ đào tạo trong GDNN chưa hợp lý, chủ yếu vẫn là đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, ngắn hạn (chiếm 75%); trình độ trung cấp, cao đẳng chỉ chiếm khoảng 25% trên tổng số tuyển sinh. Công tác tuyển sinh trong GDNN gặp nhiều khó khan, thách thức, đặc biệt đối với những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, ngành nghề đồi hỏi trình độ năng khiếu.

Thống kê cho thấy, trong nhiều năm qua, quy mô lao động qua đào tạo của nước ta chưa đáp ứng được so với yêu cầu của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn rất thấp, chỉ chiếm 22,22% lực lượng lao động và có sự chênh lệch lớn giữa nông thôn và thành thị (14,29% và 39,71%). Chất lượng, năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam ở mức thấp so với các nước trong khu vực và quốc tế. Nhiều năm qua, mặc dù công tác phân luồng học sinh sau THCS luôn được quan tâm, nhưng mục tiêu tăng tỷ lệ học sinh sau THCS đi học nghề đến nay vẫn rất hạn chế. Chiến lược Phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 đề ra mục tiêu là học sinh sau THCS vào GDNN chiếm tỷ lệ 30% vào năm 2020, có nghĩa là quy mô học sinh tốt nghiệp THCS vào hệ thống GDNN khoảng 320 nghìn đến 330 nghìn học sinh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chỉ có khoảng 8 – 10% số học sinh sau THCS đi học nghề. (Theo Nhân dân: “Đột phá để cải thiện chất lượng GDNN”).

4. Tình hình sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Các học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021 – 2022 nhận giấy khen tại lễ tổng kết.

Thực hiện nghị quyết số 19 NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và nhằm thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, các Bộ LĐTBXH, Bộ GD&ĐT, Bộ NV đã ban hành Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT/BLĐTBXH-BGD&ĐT-BNV ngày 15/10/2015 (sau đây gọi tắt là TT39) về Hướng dẫn sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Việc thực hiện thông tư đã mang đến một số kết quả sau 5 năm triển khai: Theo đó, đến hết tháng 8/2017, cả nước có 57 tỉnh đã sáp nhập các Trung tâm theo TT39; Đến năm học 2018-2019 theo báo cáo của Vụ GDTX, Bộ GD&ĐT [2] đã có 547 Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện được thành lập. Các trung tâm sáp nhập theo tính cơ học, ghép vào nhau, biên chế vẫn giữ nguyên để đảm bảo tính ổn định. Đây có thể là một khó khăn về sắp xếp nhân sự sau này. Phần lớn các địa phương đã theo đúng hướng dẫn của TT 39, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa theo đúng hướng dẫn như Thanh Hóa, Quảng Ninh, An Giang, Bình Phước, Quảng Nam. Hiệu quả hoạt động của các trung tâm sau khi sáp nhập cũng là một vấn đề cần nghiên cứu. Theo kết quả nghiên cứu của VAEFA, một số trung tâm sau khi sáp nhập đã sớm ổn định tổ chức, đa dạng các hoạt động, mở rộng liên kết với các cơ sở dạy nghề và đạt hiệu quả bước đầu, điển hình như Trung tâm GDNN-GDTX huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo đánh giá của Bộ LĐ-TBXH [3]: “Chất lượng của GDNN đã có chuyển biến ban đầu; hệ thống GDNN đã được hình thành thống nhất,vận hành theo luật GDNN, đạt được kế hoạch tuyển sinh 2017, nhất là tuyển sinh trung cấp với đầu vào là THCS; chất lượng đào tạo được cải thiện (tỷ lệ học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 70%); đang dần xuất hiện những mô hình và cơ sở đào tạo nghề có chất lượng, nhận thức của xã hội về GDNN có chuyển biến theo hướng tích cực. 

Tuy nhiên cũng nảy sinh một số bất cập sau khi sáp nhập của trung tâm GDNN – GDTX:

 Bất cập đầu tiên là chồng chéo trong quản lý điều hành. Trước khi sáp nhập, các Trung tâm GDTX cấp huyện đều do các sở GDĐT quản lý. Các Trung tâm dạy nghề mới được thành lập và xây dựng do UBND huyện quản lý, các Trung tâm dạy nghề đã hoạt động từ lâu do Sở LĐTBXH quản lý. Sau khi sáp nhập, theo phân cấp quản lý, Trung tâm GDNN-GDTX chịu sự chỉ đạo chuyên môn GDTX của sở GD&ĐT, Sở LĐTBXH chỉ đạo về GDNN, Sở NV quản lý về biên chế, dẫn đến khó thống nhất trong quản lý điều hành về chuyên môn và nhân sự của Trung tâm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, UBND Huyện trực tiếp chỉ đạo, quản lý con người và tài chính. Tuy nhiên, không có một đơn vị nào của cấp huyện có đủ năng lực tham mưu cho UBND huyện về công tác quản lý Trung tâm.Tình hình trên nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung tâm sáp nhập. Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đông Sơn, Thanh Hóa cho biết: “Sau gần một năm sáp nhập, Trung tâm vẫn gặp không ít khó khăn. Công tác chỉ đạo, quản lý do UBND cấp huyện trực tiếp đảm nhiệm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ. Một đơn vị mà có tới 3 đơn vị tham gia quản lý, đây là một bất cập, bởi không phải lúc nào 3 đơn vị này cũng tìm được tiếng nói chung. Ngoài khó khăn trên, từ khi sáp nhập đến nay, Trung tâm vẫn chưa quy về một mối, hoạt động giáo dục dạy nghề vẫn được thực hiện tại Trung tâm DN cũ, giáo dục văn hóa vẫn dạy tại TTGDTX cũ, 2 địa điểm này cách xa nhau gần 2 km, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của ban giám đốc, nhất là quản lý chuyên môn và công tác đào tạo của Trung tâm” [4].

Bất cập thứ hai là thiếu hệ thống văn bản quy phạm áp dụng chung cho các trung tâm (quy chế, định mức biên chế, chế độ giáo viên…). Sau sáp nhập nhiều Trung tâm khó xây dựng quy chế tổ chức hoạt động do chưa phân công rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm ban hành quy chế tổ chức hoạt động, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn giám đốc Trung tâm, và chế độ làm việc của giáo viên, nhân viên. Các Trung tâm GDNN-GDTX của tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũng phản ánh: Do chưa có quy chế thống nhất về tổ chức hoạt động, nên các Trung tâm gặp nhiều khó khăn trong tổ chức điều hành, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên. Hiện nay một số Trung tâm của tỉnh Hòa Bình tự xây dựng quy chế, bằng cách phối hợp quy chế của Bộ LĐTBXH và Bộ GD&ĐT, hoăc thực hiện riêng rẽ theo 2 quy chế. Ngoài ra, quy chế cho phép Trung tâm hoạt động phạm vi rộng, song biên chế ít, không được bổ sung nên không có khả năng thực hiện mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc trong bố trí nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của các trung tâm. Tình trạng chung của nhiều Trung tâm sau sáp nhập xảy ra thừa thiếu cán bộ quản lý giáo viên, đặc biệt thiếu giáo viên dạy nghề, việc bổ nhiệm cán bộ quản lý không đúng qui định. Thông tin từ huyện Châu Thành, tỉnh Biến Tre:Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành, Bến Tre [5] có 17 giáo viên GDTX, không có giáo viên dạy nghề. Thời gian qua, Trung tâm chưa tự lực mở lớp dạy nghề nào ngoài các lớp đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp ngắn ngày theo kế hoạch đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Theo phân tích của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành, cơ bản 2 lĩnh vực dạy nghề và GDTX độc lập nhau hoàn toàn về đối tượng người học, giáo viên giảng dạy và chương trình học khác nhau. Do đó, sau khi sáp nhập, việc phối hợp, bổ sung qua lại giữa 2 lĩnh vực chưa thực hiện được. Các Trung tâm thuộc quản lý của UBND huyện, nhưng UBND huyện không phải cơ quan trực tiếp quản lý hoạt động chuyên môn, nên không có cơ sở đánh giá cán bộ, giáo viên hằng năm; không luân chuyển, điều phối, bố trí cán bộ, giáo viên được giữa các Trung tâm để hỗ trợ nhau về hoạt động chuyên môn.  Nhiều địa phương (cấp huyện) còn bố trí cán bộ không đúng tiêu chuẩn sang làm giám đốc Trung tâm gây bất cập trong quản lý và điều hành Trung tâm.

Bất cập thứ tư là về cơ sở vật chất và công tác tuyển sinh. Một số nơi được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, song bị lãng phí, do không tuyển đủ học viên, nhiều nơi cơ sở vật chất đã xuống cấp hoặc thiếu thốn không đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm. Báo cáo của Vụ GDTX năm 2017 cho biết: “Sau khi sáp nhập đa số các Trung tâm có cơ sở vật chất, thiết bị được tăng cường nhiều hơn hơn. Cá biệt một số Trung tâm phải sử dụng cả cơ sở cách xa nhau hoặc phải thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ nhưng lại chỉ giữ lại được 1 cơ sở nên rất khó khăn trong công tác quản lý và điều hành. Cơ sở vật chất, trang thiết bị sau sáp nhập được bàn giao nguyên trạng, nhưng sau đó nhiều năm ít được đầu tư, cá biệt có nơi còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc quá cũ, lỗi thời, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy học và đào tạo nghề. Có Trung tâm chỉ được đổi tên và giao thêm nhiệm vụ nên không được bổ sung cơ sở vật chất, nên tổ chức hoạt động rất khó khăn”. Số học viên đăng ký học chương trình GDTX giảm dần, việc dạy nghề cho lao động nông thôn được tiến hành từ những năm 2008 đến nay, nên nhu cầu đã giảm nhiều và đã xuất hiện những bất cập, thiếu tính bền vững nên chiêu sinh, huy động học viên ra lớp khó khăn. Nguồn kinh phí đào tạo nghề nông thôn chủ yếu là theo đơn đặt hàng, không phải kinh phí chi thường xuyên của đơn vị, nên Trung tâm cũng không chủ động được. Ngoài ra,chế độ ưu đãi đối với học viên GDTX không như học sinh THPT, khi các em có cùng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (chẳng hạn, học sinh THPT với hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, được cấp gạo và hỗ trợ tiền học hàng tháng, nhưng với GDTX thì không). Nguyên nhân của những khó khăn về tuyển sinh và kết quả hoạt động của GDTX chưa đựơc như mong muốn, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giải thích [6] “Chính sách cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên còn bất cập, chưa hiệu quả.Chất lượng hoạt động của một số cơ sở GDTX còn hạn chế. Một số bộ, ngành chưa quan tâm đến việc thúc đẩy học tập suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức; một số địa phương chưa quan tâm đến GDTX, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người lớn học tập; thậm chí có địa phương còn giải thể hết các Trung tâm GDTX cấp huyện. Việc tham mưu tổ chức sáp nhập và các điều kiện đảm bảo cho các Trung tâm GDTX sau khi sáp nhập còn nhiều bất cập, một số tỉnh không thực hiện đúng như TT 39. Cơ chế quản lý chồng chéo; chưa phân công rõ Bộ nào ban hành các văn bản cần thiết để quản lý Trung tâm”.

Trên đây là 4 khó khăn chính, bất cập trong tổ chức đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Việc tháo gỡ những khó khăn này cần sự chung tay của các bộ, ngành ở TW, của Lãnh đạo các địa phương dưới sự điều hành thống nhất của Chính phủ và cần sớm được giải quyết để tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

1. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập, Tạp chí Quản lý nhà nước (quanlynhanuoc.vn)

2. Bộ GD&ĐT, Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

3. Báo cáo Về quản lý chỉ đạo GDNN (2018), Cổng TTĐT Bộ LDTBXH, 23/1/2018

4. Sáp nhập trung tâm GDNN-GDTX còn nhiều khó khăn, Báo thanhhoa.vn, 18/6/2018)

5. Những khó khăn sau 2 năm sáp nhập, Báo Đồng khởi, Bến Tre, 12/9/2018

6. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Trả lời chất vấn của ĐB quốc hội về GDTX chưa đạt kết quả như mong đợi, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV, ngày 22/6/2018

Nguyễn Xuân Phương

Phó Chủ tịch. TTK Hội CGC Việt Nam

 

 

Ý kiến bạn đọc
TCGCVN - Ngày 19 tháng 2 năm 2024, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức buổi Lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo nghề với Trường Cao đẳng Koguryeo Hàn Quốc. Đây là chương trình du học mở, được thực hiện theo quy định trao đổi sinh viên visa D2-6, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và nhiều người khác có cơ hội đi học tập và lao động tại Hàn Quốc. Buổi Lễ được tổ chức trang trọng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, số 126, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.  
TCGCVN : Với nhiều năm  công tác trong ngành giáo dục tại vùng núi Cô Lê Huyền đã chứng kiến  Các  điểm trường ở vùng núi cao còn vô vàn khó khăn  như phòng học tạm bợ ọp ẹp  trời mưa thì dột , trời nắng thì nóng bức, thiếu thốn đủ thứ như thiếu điện , thiếu nước, thiếu nhà vệ sinh…Học sinh thì chân đất đến
Trường học hạnh phúc hướng tới việc hình thành các giá trị cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Ở ngôi trường này từng thành viên đều cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, trường học như gia đình. Trong đó mỗi thành viên đều được phát huy hết năng lực cá nhân để trưởng thành hơn và đóng góp nhiều hơn cho ngôi trường. Để làm được điều đó mỗi thành viên trong nhà trường đều giữ vai trò chủ chốt và cần có sự thay đổi tư duy tích cực, hành động tích cực hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
TCGCVN-  Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 3320/UBND-NC ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đồng ý để Hội CGC tỉnh Yên Bái đại hội khóa IV nhiện kỳ 2023-2028
TCGCVN - Sáng ngày 05/12/2023 Tại Tỉnh Hoà Bình Liên Hiệp Các Hội Khoa và Kỹ Thuật Việt Nam đã tổ chức Hội Thảo tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023
Năm 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc khi đã được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) trao chứng nhận trung tâm ngoại khoa chuẩn toàn cầu.
Ngày 01/12/2023 Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, đến dự Đại hội có đoàn đại biểu Hội CGC VN Nhà giáo Nguyễn Xuân Phương Phó Chủ tịch kiêm TTK Hội CGCVN cùng Ông Đỗ Khánh Tặng UVBTV Trưởng Ban Tuyên huấn và Ông Đoàn Văn Tiến UVBCH Trưởng Ban khoa học và tổ chức sự kiện. Hội Cựu giáo chức Tỉnh Thái Bình, Hội Cựu Giáo chức Tỉnh Ninh Bình
TCGCVN - Ngày 28-11-2023, những người cộng sản và công nhân thế giới kỷ niệm lần thứ 203 năm ngày sinh của Friedrich Engels, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người bạn chí tình, chí nghĩa của Karl Marx. Tuy có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp của Karl Marx, nhưng Engels chỉ khiêm nhường coi mình là “cây vĩ cầm thứ hai, bên cạnh Marx”.
Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật -Thương Mại – Trung tâm du học nghề quốc tế  tổ chức hội thảo “ Học và định hướng định cư ÚC”với sự hợp tác của tập đoàn Britney&Associates. Đây là hoạt động quảng bá xúc tiến việc tìm hiểu về các chương trình du học nghề ÚC cũng như các chương trình nâng cao tay nghề. Ngoài du học úc nhà trường cũng đã xúc tiến hợp tác du học ở các nước Đức, CANAĐA,HÀN QUỐC...Đây là  sự kiện đáng nhớ. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và di trú Úc.
  (TCGCVN) - Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1, Yết Kiên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tạp chí Giáo chức Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho 2 phóng viên (Trần Đình Tuấn, Bùi Trần Công) và cấp đổi Thẻ cho nhà báo Đinh Thị Thu Hiền.
Những năm vừa qua và hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin chính là “chìa khóa” cho sự thay đổi, đóng góp vào sự lớn mạnh của đất nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Báo chí, một lĩnh vực mà mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên có vai trò là những người lính xung kích trên mặt trận quan trọng đó – mặt trận văn hóa thông tin.
Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Hà Đông, Hà Nội, Trường Liên cấp quốc tế IqSchool đã tổ chức lễ hội “Ngày hội Trăng rằm 2023” cho các lớp học sinh trong nhà trường. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp đầy hào hứng với nhiều hoạt động truyền thống đặc sắc.
TCGCVN - Hơn 250 năm qua, Truyện Kiều của Nguyễn Du không lúc nào vắng người thưởng thức, Truyện Kiều là tâm điểm của hàng nghìn bài báo, bài nghiên cứu,... việc thể hiện sự trân trọng, ngợi ca, yêu quý Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều đã trở thành hoạt động mang tính văn hóa và được xem như một nếp sống tri thức đẹp, không chỉ với người Việt Nam trong nước mà còn ở đông đảo bạn bè quốc tế. Di cảo của Nguyễn Du đã được lan tỏa qua hàng loạt bản dịch, đến tay bạn đọc khắp các châu lục. Nhân dịp kỷ niệm 203 năm ngày mất của Đại Thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 -16/9/2023), Tạp chí Giáo chức Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Thạc sỹ Bùi Thiên Nga – Chủ tịch hội đồng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
TCGCVN - Giáo dục đóng vai trò là nền tảng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục bắt buộc là mọi công dân trong độ tuổi phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định. Giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học là giai đoạn của quá trình đó. Phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi là một trong những điều kiện cơ bản để  thực hiện quyền bình đẳng dân tộc, vùng miền. Bài viết này trình bày một số đặc điểm cơ bản, thực trạng, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện giáo dục bắt buộc đối với giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
(TCGCVN) - Ngày 30/8/2023, 84Soft và Vinalink đã chính thức ký kết hợp tác để phân phối giải pháp SiA GPT và hợp tác phát triển sản phẩm số đầy tiềm năng. Lễ ký kết hợp tác diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ thông tin và Digital Marketing.
Lời tòa soạn           Năm 1965, UNESCO đã quyết định chọn ngày 8/9 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa mù chữ. Ngày này được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 1966 với mục đích nhằm nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phổ cập giáo dục cho công dân, cộng đồng và toàn xã hội.           Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niện ngày Quốc tế xóa mù chữ, Tạp chí giáo chức Việt Nam trân trọng giới thiệu “Dự án Xóa mù chữ với phương pháp tiếp cận Reflect ở Việt Nam”.
Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) là tổ chức được thành lập để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giúp đỡ về các mặt như: chăm sóc y tế, phục hồi dinh dưỡng, cơ hội học tập, đào tạo nghề và việc làm. Với mong muốn hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của mỗi đứa trẻ, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, CNCF đã và đang mang đến những chương trình thiết thực về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục. Bên cạnh đó, CNCF còn chú trọng đến việc phát triển cộng đồng để hỗ trợ tối đa cho trẻ em.
Mới đây, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh THPT vào Đảng theo Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24/10/2022, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
(TCGCVN) - “Hát giữa trùng khơi - Hát về tình yêu biển đảo, người lính và Album đặc sắc về Trường Sa thân yêu” là món quà âm nhạc mà ca sĩ Đỗ Tố Hoa và ekip muốn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, những người đã nằm lại trong lòng biển cả trùng khơi để giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
TCGCVN - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành, học sinh tựu trường vào ngày 28/8/2023 (riêng học sinh lớp 1 tựu trường ngày 21/8). Lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt vào 7h30 ngày 5/9/2023. Tại các trường học trong toàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường rất khẩn trương và cơ bản đã hoàn tất.
TCGCVN – Theo thông báo của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, GS.TS Trần Hồng Quân đã từ trần vào đầu giờ chiều ngày 25/8 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175, TPHCM.
(TCGCVN) - Lịch sử là môn học từng khiến nhiều thí sinh cảm thấy “nhàm chán” khi học và “lo ngại” khi đi thi. Chuyên ngành Sư phạm Lịch sử trước đây vốn “yếu thế” so với các chuyên ngành đào tạo khác ở các trường Sư phạm. Tuy nhiên, kỳ tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành này bất ngờ trở nên “cao ngất ngưởng” ở nhiều trường sư phạm
Từ năm 2000 trở về sau, một số cựu giáo chức và cán bộ nghỉ hưu Thanh Hoá như cụ Võ Hồng Phi, cụ Quách Lục Kinh, cụ Hương Nao. . .được sự giúp đỡ về học thuật của PGS Trần Nghĩa Viện trưởng Viện Hán Nôm, GS Hà Văn Tấn Viện trưởng Viện khảo cổ học, GS Phan Huy Lê Chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN, cụ Lê Văn Uông nhà Hán Nôm học Thanh Hoá.. . .đã tự nguyện cộng tác cùng nhau khảo sát, nghiên cứu những bút tích Hán Nôm hiện còn ở Thanh Hoá
Thực hiện điều lệ Hội Cựu Giáo chức Việt Nam (Sửa đổi) đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 21/9/2010. Thường trực Trung Ương Hội xây dựng kế hoạch chuanaqr bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CGC Việt Nam làm thứ V
Sau một thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My chính thức khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Buổi khai trương “Beauty & More” đã được dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng. Dự án kinh doanh này còn góp phần vào phát triển giáo dục và nhận thức đúng đắn trong lĩnh vực làm đẹp.
Hội nghị do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và UBVHGD Quốc hội khóa XV tổ chức tại Hà Nội, ngày 2/8/2023. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQVN, Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm UBVHGD Quốc hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sư phạm đến từ nhiều cơ quan khoa học, Viện nghiên cứu, Hội Khoa học,… tại Hà Nội.
Ngày 28/7/2023, tại trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty cổ phần CSuppoter phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc triển khai thí điểm đề án “Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực nói tiếng Anh cho học sinh”.
Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nhân lực trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong những năm qua, công tác GDNN ở nước ta đã được Đảng và Nhà nước chú ý, tạo điều kiện phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, vẫn còn có những điểm nghẽn cần được nhận thức và khắc phục.
Giáo dục nghề nghiệp là vấn đề đang có tính thời sự cả về lý luận và thực tiễn. Những năm gần đây có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về GDNN dưới các góc độ tiếp cận khác nhau. Trong thực tiễn, mặc dù các hoạt động đổi mới GDNN diễn ra rất quyết liệt nhưng hệ thống GDNN ở nước ta vẫn chậm phát triển, quy mô nhỏ lẻ, hoạt động chia cắt. Kết quả đào tạo nghề của các cơ sở GDNN nhìn chung còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, chưa gắn kết với các doanh nghiệp. Trước thực trạng đó, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Những khó khăn, bất cập trong tổ chức đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giải pháp khắc phục”. Mục đích hội thảo nhằm phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn GDNN, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng ra quyết định điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn, tạo cơ hội cho GDNN phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của doanh nghiệp và của thị trường lao động.
CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 Sáng nay, 18/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sau đây, Tạp chí Giáo chức Việt Nam xin cung cấp những cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác: